Remont kościoła

 

Parafia Rzymskokatolicka                                        Mysłowice 29 maja 2020 r.
pod wezwaniem św. Jacka

Sienkiewicza 45
41-400 Mysłowice

 

Zaproszenie do złożenia oferty

 1. Zamawiający:

Parafia rzymskokatolicka pod wezwaniem Św. Jacka w Mysłowicach – Morgi, ul. Sienkiewicza 45 41-400 Mysłowice.

Zaproszenie do złożenia oferty wraz z załącznikami dostępne jest na stronie internetowej parafii https://swjacek.morgi.pl/remont-kosciola/ 

 • Osoby wskazane przez Zamawiającego do kontaktu w sprawie niniejszego zapytania ofertowego:
 1. Pani Beata Piróg –adres e-mail: pirog@euro-centrum.com.pl ;  tel. +48 32 783 43 06; tel. kom. 663 966 074
 2. Pan Piotr Oślizło – Kierownik Budowy – adres e-mail: piotroslizlo@interia.pl; 601 466 865
 • Adres do korespondencji w sprawie niniejszego zapytania ofertowego: Park Naukowo-Technologiczny „Euro-Centrum” Sp. z o.o. ul. Ligocka 103; 40-568 Katowice; fax +48 32 250 47 85; budynek nr 3 sekretariat.
 1. Tryb udzielenia zamówienia:
 • Zamawiający nie jest podmiotem obowiązanym do stosowania ustawy – Prawo zamówień publicznych. Do niniejszego postępowania nie znajdują zastosowania postanowienia ustawy – Prawo zamówień publicznych.
 • Zamawiający informuje, że niniejszy przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków publicznych tj. z środków przekazanych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, wobec czego Wykonawca zobowiązuje się do poddania kontroli prowadzonej przez wszelkie instytucje uprawnione do kontroli wydatkowania ww. środków w zakresie i czasie wynikających z obowiązujących przepisów prawa
  i zobowiązań umownych Zamawiającego tj. w szczególności w terminie do dnia 30.10.2020 r.
 • Niniejsze postępowanie prowadzone jest zgodnie z przyjętym przez Zamawiającego Regulaminem udzielania zamówień przez Parafię Rzymskokatolicką p.w. Świętego Jacka w Mysłowicach (z dnia 15.03.2017 r.) na potrzeby udzielania zamówień w ramach Projektu „Termomodernizacja budynku kościoła rzymskokatolickiej parafii św. Jacka w Mysłowicach przy ul. H. Sienkiewicza 45, wraz z wymianą oświetlenia wbudowanego oraz zastosowaniem łoodnawialnych źródeł energii w postaci instalacji fotowoltaicznej, dostępnym pod adresem e-mail: https://swjacek.morgi.pl/remont-kosciola/.
 • Zamawiający oświadcza, że dla udzielenia zamówienia, do którego odwołuje się niniejsze zapytanie przyjął procedurę dwustopniową polegającą na tym, że wykonawcy najpierw składają oferty wstępne zawierające cenę, a następnie Zamawiający prowadzi negocjacje
  z każdym z wykonawców, którzy złożyli ofertę.
 • Umowa o udzielenie zamówienia zostanie zawarta z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert tj. cena 100 % .
 • Rodzaj zamówienia: robota instalacyjna.
 • KOD CPV : 09331200 – Słoneczne moduły fotoelektryczne; 09332000 – Instalacje słoneczne; 45223810 – Konstrukcje gotowe; 45261215 – Pokrywanie dachów panelami ogniw słonecznych; 45310000 – Roboty instalacyjne elektryczne; 45311100 – Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
 • Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 • Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 • Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
 • Zamawiający wymaga, aby okres gwarancji na cały przedmiot umowy, był nie krótszy niż 60 miesięcy. Szczegółowe zasady udzielenia gwarancji określać będzie umowa w sprawie udzielenia zamówienia.
 • Zamawiający zobowiązuje każdego z Wykonawców, którzy zamierzają złożyć oferty
  w przedmiotowym zaproszeniu, do dokonania wizji lokalnej miejsca, w którym planowana jest inwestycja tj. ul. Sienkiewicza 45; 41- 400 Mysłowice oraz jego otoczenia celem sprawdzenia warunków prowadzenia robót instalacyjnych. Termin wizji lokalnej powinien zostać uzgodniony z osobą wskazaną w pkt. 1.1. zapytania ofertowego.
 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

 1. administratorem danych zbieranych i przetwarzanych w celu prowadzenia niniejszego postępowania, zawarcia umowy oraz realizacji umowy jest Parafia rzymskokatolicka pod wezwaniem Św. Jacka w Mysłowicach – Morgi, ul. Sienkiewicza 45 41-400 Mysłowice.
 2. Dane osobowe mogą zostać ujawnione właściwym organom oraz podmiotom (w tym wykonawcom oraz każdemu kto jest zainteresowany zgodnie z zasadą jawności), upoważnionym zgodnie z obowiązującym prawem; 2)
 3. osobom, które w postępowaniu podały swoje dane osobowe przysługuje prawo wglądu do treści tych danych oraz ich poprawienia. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do prowadzenia postępowania, zawarcia umowy oraz realizacji umowy;
 4. osobom, które w postępowaniu podały swoje dane osobowe przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzoru;
 5. osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
 6. okres przetwarzania danych jest zgodny z kategorią archiwalną dokumentacji zamówienia;
 7. dane kontaktowe morgi@katowicka.pl;
 8. w przypadku przekazywania zamawiającemu danych osobowych w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą, Wykonawca zobowiązany jest do podania osobie, której dane dotyczą informacji, o których mowa w art. 14 RODO;
 9. w postępowaniu zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.

 

 1. Przedmiot zamówienia:
 • Przedmiotem Zamówienia jest „ Zakup i montaż urządzeń technologicznych instalacji fotowoltaicznej, wyposażonej w ogniwa fotowoltaiczne, monokrystaliczne o łącznej mocy 5kW i łącznej powierzchni czynnej 32m2, wraz z robotami elektrycznymi, ogólnobudowlanymi i montażowymi w obrębie instalacji oraz licznikiem energii elektrycznej
 • Przedmiot zamówienia obejmuje także opracowanie przez Wykonawcę projektu wykonawczego instalacji PV wraz z niezbędnymi uzgodnieniami związanymi
  z podłączeniem instalacji do sieci OSD. Z Założenia instalacja PV ma być zamontowana na dachu kościoła.
 • Zamawiający informuje, że instalacja o mocy 5 kWp powinna być wykonana w taki sposób aby można było ją w przyszłości rozbudować o co najmniej 3 kWp.

 

 • Zamawiający informuje, że posiada dokumentację projektową która obejmuje:
 1. projekt budowlany przebudowy konstrukcji dachu i rozbudowy budynku kościoła rzymskokatolickiej Parafii św. Jacka wraz z budową przyłącza i wewnętrznej instalacji gazu, w Mysłowicach, ul. H. Sienkiewicza 45;
 2. Zamienne pozwolenie na budowę nr 104/2020 z dnia 20 marca 2020 r.

 

Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, że Wykonawca nie jest obowiązany do dokonania zgłoszenia rozpoczęcia robót ponieważ zgłoszenie takie zostało dokonane przez inny podmiot, który wykonywał wcześniej inny zakres prac w ramach inwestycji prowadzonej przez Zamawiajacego.

 

 • Poniżej Zamawiający przedstawia minimalne parametry wynikające z audytu energetycznego dotyczące instalacji PV o mocy 5 kWp dla obiektu kościoła:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Zamawiający wskazuje jako autora dokumentacji projektowej Pana Jakuba Dąbrowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą: Przedsiębiorstwo Projektowo-Budowlane STRUKTON architekt Jakub Dąbrowski z siedzibą w Katowicach przy ul. Ogrodowej 24, legitymującego się numerem NIP: 634-001-69-31; o numerze REGON: 271806871.

 

 • Roboty muszą być wykonywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
  w szczególności wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanych, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych, zgodnie
  z przepisami ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej.

 

 • Roboty muszą być wykonane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, dokumentacją projektową oraz należytą starannością w ich wykonaniu, dobrą jakością i właściwą organizacją pracy.

 

 • Zastosowane przez Wykonawcę wyroby, materiały i urządzenia, muszą być zgodne
  z dokumentacją projektową oraz posiadać oznakowanie lub aktualne dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie, zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie. Zastosowanie zamienników materiałowych podanych w przedmiarze lub dokumentacji projektowej nie może pogarszać standardu produktu oraz wymaga uzgodnienia nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zatwierdzenia przez Zamawiającego.

 

 • Roboty powodujące hałas muszą być wykonywane w godzinach od 9.00 do 18.00.

 

 • Zamawiający zastrzega, że Wykonawca nie będzie mógł wykonywać prac w niedziele lub inne dni, na które przypadają święta kościelne.

 

 1. Warunki wymagane od Wykonawców:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

 • kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie;
 • sytuacji finansowej lub ekonomicznej – Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie;
 • zdolności technicznej lub zawodowej

Zamawiający wymaga aby Wykonawca wykazał, że:

 1. dysponuje lub będzie dysponował co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowalne bez ograniczeń do kierowania robotami budowalnymi
  w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń
  (osoba pełniąca funkcję kierownika robót elektrycznych) odpowiadające wymaganiom określonym w ustawie Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, w zakresie pełnionej funkcji, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub przepisów niebędących prawem krajowym oraz aktualny wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego);

 

 1. w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał w sposób należyty, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył co najmniej 2 (dwie) roboty instalacyjne polegające na wykonaniu instalacji fotowoltaicznej o mocy co najmniej 5 kWp. na budynku użyteczności publicznej lub budynku mieszkalnego lub na terenie  (przez obiekty użyteczności publicznej należy rozumieć budynek zgodny z definicją zawartą w § 3 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2015 r. poz. 1422 z późn. zm.).

 

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki, o których mowa wyżej musi spełniać przynajmniej jeden z Wykonawców lub wszyscy Wykonawcy łącznie.

Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa wyżej, poprzez sprawdzenie złożonych przez Wykonawcę stosownych oświadczeń i dokumentów. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana według formuły: SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA

 

 1. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:
 • Zorganizowanie zaplecza socjalnego i techniczno-magazynowego i utrzymanie do końca prowadzenia robót. Zamawiający udostępni Wykonawcy w tym zakresie odpowiednie miejsce; ( jeśli dotyczy)
 • Organizacja zaplecza budowy, w tym doprowadzenie na potrzeby budowy niezbędnych mediów, uzyskania niezbędnej zgody właściciela przyłączy oraz bieżące prowadzenie utylizacji odpadów budowlanych oraz socjalno-bytowych; ( jeśli dotyczy)
 • Zamawiający informuje, że roboty wewnątrz obiektu będą mogły być wykonywane w dniach od poniedziałku do soboty do godziny 22.00;
 • Wykonawca powinien zapewnić każdorazowo po zakończeniu wykonywania robót wewnątrz i na zewnątrz obiektu należyty ład i porządek;
 • Usuniecie (naprawa) szkód na drogach publicznych oraz na drogach wewnętrznych spowodowanych pracami przy realizacji zamówienia oraz utrzymanie ich w czystości przez okres realizacji;
 • Uporządkowanie terenu i obiektu po wykonaniu prac;
 • Wykonanie w ścisłej współpracy z Projektantem dokumentacji powykonawczej dla wykonanej Inwestycji i dostarczenie jej Zamawiającemu.
 • Wykonawca jest również obowiązany do posiadania aktualnej umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej m.in. od ognia, huraganu, powodzi, kradzieży i innych zdarzeń losowych dot. robót, obiektów, budowli, urządzeń mienia ruchomego związanych z wykonaniem zamówienia na kwotę co najmniej 000,00  zł. Ubezpieczenie OC  spełniające powyższe warunki stanowić będzie załącznik do umowy w sprawie udzielenia zamówienia.
 • Z chwilą przekazania Wykonawcy frontu robót, Wykonawca ponosi odpowiedzialność za przekazane mienie – Wykonawca powinien we własnym zakresie i na własny koszt skorzystać z całodobowej ochrony przekazanego frontu robót.
 • Jakkolwiek Wykonawca nie jest obowiązany do uzyskania pozwolenia na użytkowanie, to mając na uwadze to, że inwestycja objęta pozwoleniem na budowę, a w ramach której Wykonawca wykonywać będzie prace objęte niniejszym postępowaniem, obejmuje również inne zakresy, to Wykonawca ma obowiązek współdziałać z Zamawiającym lub jego przedstawicielami na etapie zgłoszenia obiektu kościoła celem uzyskania pozwolenia na użytkowanie – w zakresie objętym wykonanymi przez niego pracami.

 

 1. Termin wykonania zamówienia:
 • Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie do 4 miesięcy (120 dni) od daty podpisania umowy o udzielenie zamówienia.
 • Wykonawca zobowiązany jest przedstawić harmonogram rzeczowo-finansowy kontraktu, sporządzony w oparciu o następujące założenia:
 1. miesięczny harmonogram finansowo-rzeczowy z uwzględnieniem terminu podanego w pkt. 1);
 2. rozliczenie umowy następować będzie po zakończeniu danej partii robót wskazanych w harmonogramie rzeczowo-finansowym w danym miesiącu.
 3. faktura końcowa musi zawierać przynajmniej 10% wartości całkowitego wynagrodzenia za wykonanie zamówienia.

 

 1. Dokumenty wymagane od Wykonawcy:
 • Złożenie oferty na formularzu ofertowym, który stanowi załącznik nr 2 do zaproszenia;
 • Przedłożenie kosztorysu ofertowego (uproszczony, z zestawieniem materiałów) – Kosztorys powinien zostać złożony w wersji drukowanej i elektronicznej na płycie CD – opracowanej w programie NORMA-PRO lub innym programie kosztorysowym, który może zostać odczytany w programie NORMA–PRO;
 • Przedłożenie Aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia  wynikających z ustawy – Prawo zamówień publicznych, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
 • Przedłożenie parafowanego na każdej stronie i podpisane na stronie ostatniej wzoru umowy w sprawie udzielenia zamówienia stanowiący załącznik nr 1 do zaproszenia ofertowego;
 • oświadczenie potwierdzające, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego zaproszenia;
 • oświadczenie potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego według wzoru stanowiącego załącznik nr 4  do niniejszego zaproszenia;
 • oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do niniejszego zaproszenia;
 • wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do niniejszego zaproszenia;
 • wykazu wykonanych robót budowlanych wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonywania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane
  z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie
  z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami,
  o których mowa powyżej są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny
  o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty według wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do niniejszego zaproszenia;

 

 1. Przesłanki wykluczenia

Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający wykluczy Wykonawcę:

 • w stosunku, do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1508, z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2017 r. 2344, z późn. zm.);
 • który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
 • który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z Zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4 ustawy Prawo zamówień publicznych, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania.

 

 1. Opis sposobu przygotowywania oferty:
 • Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Oferta pod rygorem nieważności musi mieć formę pisemną.
 • Oferta musi być sporządzona według wzoru formularza oferty stanowiącego załącznik nr 2 do zapytania ofertowego. W przypadku, gdy Wykonawca składa ofertę na swoim formularzu, musi ona zawierać wszystkie elementy zawarte w ww. załączniku, pod rygorem odrzucenia oferty. Do oferty należy dołączyć miesięczny harmonogram rzeczowo – finansowy kontraktu, przygotowany w sposób opisany w punkcie 6 ust.2.
 • Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.
 • Oferta powinna być napisana pismem maszynowym, komputerowym albo ręcznym
  w sposób czytelny, pismem czytelnym.
 • Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę.
 • Wskazanym jest by pierwsza strona oferty zawierała spis wszystkich dokumentów znajdujących się w kopercie / opakowaniu.
 • Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty.
 • Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie I opakowaniu w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Koperta / opakowanie zawierające ofertę winno być zaadresowane do zamawiającego na adres podany w punkcie I niniejszej specyfikacji i opatrzone nazwą, dokładnym adresem Wykonawcy oraz oznaczone w sposób następujący:

 

 

„Zakup i montaż urządzeń technologicznych instalacji fotowoltaicznej, wyposażonej w ogniwa fotowoltaiczne, monokrystaliczne o łącznej mocy 5kW i łącznej powierzchni czynnej 32m2, wraz z robotami elektrycznymi, ogólnobudowlanymi i montażowymi w obrębie instalacji oraz licznikiem energii elektrycznej”

Nie otwierać przed 08 czerwca 2020 r. godz. 14:00

 

 

 • Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego oznakowania koperty / opakowania lub braku którejkolwiek z wymaganych informacji.
 • W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Wykonawcom, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu, nie przysługuje roszczenie zwrotu uzasadnionych kosztów uczestnictwa w postępowaniu, w szczególności kosztów przygotowania oferty.
 • Kryterium oceny ofert są cena 100%.
 1. Wykonawca określi cenę oferty brutto, która stanowić będzie wynagrodzenie ryczałtowe za realizację całego przedmiotu zamówienia, podając ją w zapisie liczbowym (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) i słownie z podziałem na etapy.
 2. Cena ryczałtowa to cena za całość zamówienia, ustalona na podstawie dokumentacji projektowej oraz wymagań Zamawiającego dla której przedmiar ma znaczenie jedynie pomocnicze.
 3. Cena oferty brutto jest ceną ostateczną obejmującą wszystkie koszty związane z realizacją robót objętych dokumentacją projektową oraz STWiOR, w tym koszty materiałów koniecznych do wykonania przedmiotu umowy, koszty gwarancji, jak również ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty.
 4. Określona cena ryczałtowa zostanie ustalona na cały okres obowiązywania umowy i nie będzie podlegać zmianom.
 • Przed zawarciem umowy Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zobowiązany będzie:
 1. przekazać Zamawiającemu informacje dotyczące osób podpisujących umowę oraz osób upoważnionych do kontaktów w sprawach realizacji umowy;
 2. przekazać Zamawiającemu szczegółowy kosztorys ofertowy zawierający ceny jednostkowe robót wchodzących w skład przedmiotu zamówienia – Zamawiający przed zawarciem umowy sprawdzi zgodność przedłożonego kosztorysu ofertowego ze złożoną ofertą oraz dokona jego akceptacji;
 3. przedstawić Zamawiającemu oryginał polisy ubezpieczeniowej lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony: w pełnym zakresie od odpowiedzialności cywilnej deliktowej z tytułu prowadzonej działalności wobec powierzonego mienia i osób trzecich od zniszczenia wszelkiej własności spowodowanego działaniem, zaniechaniem lub niedopatrzeniem Wykonawcy na sumę gwarancyjną równą, co najmniej 100.000,00 zł;
 4. w przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający może zażądać umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

 

 1. Sposób udzielania wyjaśnień dotyczących zapytania ofertowa:
 • Każdy Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego w terminie nie później niż 3 dni przed terminem składania ofert.
 • Pytania Wykonawców powinny być formułowane na piśmie i składane na adres wskazany przez Zamawiającego w pkt. 1.1.
 • Zamawiający zamieści pytanie i odpowiedź na stronie internetowej Zamawiającego.
 • W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed terminem składania ofert, Zamawiający może w każdym czasie zmienić treść dokumentów składających się na zapytanie ofertowe. Każda wprowadzona zmiana do zapytania ofertowego staje się częścią składową dokumentacji postępowania. Zmiany będą zamieszczane na stronie internetowej Zamawiającego i są wiążące dla Wykonawców.
 • W przypadku, gdy zmiana treści zapytania ofertowego powodować będzie konieczność modyfikacji lub uzupełnienia ofert wymagającą dodatkowego czasu na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert. W takim przypadku wszelkie prawa i zobowiązania Wykonawcy i Zamawiającego odnośnie wcześniej ustalonych terminów będą podlegały nowemu terminowi.

 

 1. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:
 • Oferty należy przesłać/składać do dnia 08 czerwca 2020 r. do godz. 14:00 na adres Zamawiającego podany w punkcie I niniejszego zamówienia, sekretariat.
 • Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. Zmiana, jak i wycofanie oferty, wymagają zachowania formy pisemnej.
 • Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane oraz zaadresowane na adres Zamawiającego podany w punkcie I, w sposób opisany w punkcie niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia i dodatkowo opatrzone napisem „Zmiana”. Podobnie w przypadku powiadomienia o wycofaniu oferty – opatrzone napisem „Wycofane”. Koperty oznaczone w podany wyżej sposób będą otwierane w pierwszej kolejności.
 • Wykonawca nie może wycofać oferty lub wprowadzić zmian w jej treści po upływie terminu składania ofert.
 • Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu otwarcia ofert.
 • Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 08 czerwca 2020 r. o godz. 14:15
  u Zamawiającego, sala konferencyjna.
 • Oferty złożone po terminie zwraca się bez otwierania po upływie terminu do składania ofert z podaniem przyczyny ich zwrotu.
 • Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

 

 1. Zamawiający poinformuje o wyniku niniejszego postępowania zamieszczając stosowną informację na swojej stronie internetowej. Wykonawców, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu wyrażają zgodę na takie poinformowanie o zakończeniu postępowania.
 2. W postępowaniu nie przysługują protesty, odwołania ani inne środki odwoławcze.
 3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania w każdym czasie bez podawania przyczyny.

 

 1. Wykaz załączników:
  • załącznik nr 1 – wzór umowy,
  • załącznik nr 2 – formularz ofertowy,
  • załącznik nr 3 –  oświadczenie potwierdzające, że Wykonawca spełnia warunki udziału       w postępowaniu,
  • załącznik nr 4 – oświadczenie potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania,
  • załącznik nr 5 – oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej
  • załącznik nr 6   – informacja dotycząca osób zdolnych do wykonania zamówienia,
  • załącznik nr 7 –  informacja dotycząca doświadczenia.

zaproszenie do złożenia oferty instalacja PV _ Mysłowice ver 27 maja 2020 r.

załącznik nr 1_ projekt umowy _ instalacja PV

załącznik nr 2 formularz ofertowy 

załącznik nr 3 warunki

załącznik nr 4 wykluczenie

załącznik nr 5 grupa kapitałowa

załącznik nr 6 informacja osoby

załącznik nr 7_ doświadczenie