Remont kościoła

Zaproszenie do złożenia oferty na „Wykonanie robót budowlanych i konstrukcyjnych polegających na wzmocnieniu fundamentów i wykonaniu mikro pali dla budynku kościoła przy ul. Sienkiewicza 45 w Mysłowicach”

Regulamin udzielania zamówień

Aktualności:

05.03.2018

Termomodernizacja Kościoła Parafii pod wezwaniem św. Jacka w Mysłowicach Morgi

 

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie przebudowy i rozbudowy wraz z termomodernizacją budynku kościoła obejmującego branże budowlaną, instalacje wodno-kanalizacyjne i centralnego ogrzewania, instalacja wentylacji mechanicznej, instalacje elektryczne, w tym:
• wykonanie żelbetowych elementów wzmacniających i stabilizujących budynek istniejący;
• wykonanie żelbetowych elementów wsporczych dla nowej konstrukcji dachu;
• wykonanie nowego dachu na konstrukcji z drewnianych wiązarów;
• wykonanie rozbiórki istniejącego dachu;
• wzniesienie parterowego budynku stanowiącego zaplecze zakrystii oraz mieszczącego pomieszczenie techniczne z piecem gazowym i centrala wentylacyjną;
• izolacja termiczna ścian zewnętrznych;
• izolacja termiczna dachów;
• wymiana ślusarki i stolarki otworowej;
• wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła;
• wykonanie instalacji centralnego ogrzewania podłogowego i grzejnikowego;
• wykonanie instalacji oświetlenia energooszczędnego;
• wykonanie instalacji fotowoltaicznej – fotoogniwa na dachu budynku;
• wykonanie nowej posadzki w nawie głównej;
• wykonanie prac wykończeniowych wewnętrznych.

Mając na uwadze powyższe, w pierwszej kolejności podjęto działania zmierzające do wyłonienia wykonawcy który opracuje dokumentację budowlaną i wykonawczą dotyczącą termomodernizacji obiektu kościoła i jego rozbudowy. Dokumentacja projektowa była gotowa pod koniec lipca 2017 r. a projektant w imieniu parafii zgłosił dokumentację do Urzędu Miasta Mysłowice w celu uzyskania pozwolenia na budowę. Podczas weryfikacji dokumentacji projektowej, ustalono że obiekt Kościoła jest wpisany do gminnej ewidencji zabytków, a dokumentację należało uzgodnić z Śląskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Projektant w związku z zaistniałą sytuacją podjął rozmowy z Konserwatorem Zabytków, ten jednak wydał negatywną opinię, wobec czego Urząd Miasta odmówił wydania pozwolenia na budowę dla kościoła.
Procedurę uzyskania pozwolenia na budowę należało rozpocząć ponownie. Proces uzgadniania dokumentacji projektowej kościoła z Konserwatorem Zabytków trwał ok. 6 miesięcy. W grudniu 2017 r. osiągnięto kompromis dotyczący ostatecznego wyglądu budynku kościoła i uzgodniono, iż podczas kolejnego postępowania administracyjnego projekt uzyska pisemną pozytywną opinię ŚWKZ w Katowicach. Z dniem 1 lutego 2018 r. projektant w imieniu Parafii ponownie wystąpił do UM Mysłowice z wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowę i przebudowę obiektu kościoła. Z dniem 16 lutego Wojewódzki Konserwator Zabytków wydał pozytywną opinię wobec czego nie było już przeszkód by UM Mysłowice wydały pozwolenie na budowę. Z dniem 26 lutego Urząd Miasta Mysłowice wydał pozwolenie na budowę, aktualnie dokument czeka na uprawomocnienie się.

Planowany harmonogram działań związanych z termomodernizacją obiektu:
Termomodernizację obiektu kościoła planuje się wykonać w kilku etapach, ponieważ rozpoczęcie części robót inwestycyjnych uzależnionych jest od pozyskania dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony środowiska, wniosek o udzielenie dofinansowania został złożony w grudniu 2016 r., w marcu 2017 r, wniosek został pozytywnie oceniony pod kątem formalnym, natomiast cały czas czeka na ocenę merytoryczną.

ETAP 1 – wzmocnienie fundamentów i wymiana poszycia dachowego (środki własne)
1) wykonanie żelbetowych elementów wzmacniających i stabilizujących budynek istniejący;
2) wykonanie żelbetowych elementów wsporczych dla nowej konstrukcji dachu;
3) wykonanie nowego dachu na konstrukcji z drewnianych wiązarów;
4) wykonanie rozbiórki istniejącego dachu;
ETAP 2 – wymiana instalacji wewnętrznych wraz z termomodernizacją obiektu (dofinansowanie z NFOS)
1) izolacja termiczna ścian zewnętrznych;
2) izolacja termiczna dachów;
3) wymiana ślusarki i stolarki otworowej;
4) wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła;
5) wykonanie instalacji centralnego ogrzewania podłogowego i grzejnikowego;
6) wykonanie instalacji oświetlenia energooszczędnego;
7) wykonanie instalacji fotowoltaicznej – fotoogniwa na dachu budynku;
8) wykonanie nowej posadzki w nawie głównej;
ETAP 3 – rozbudowa obiektu – ( środki własne)
1) wzniesienie parterowego budynku stanowiącego zaplecze zakrystii oraz mieszczącego pomieszczenie techniczne z piecem gazowym i centrala wentylacyjną;
2) wykonanie prac wykończeniowych wewnętrznych.
Po wykonaniu termomodernizacji obiektu zgodnie z założeniami wynikającymi z projektu:
1) powierzchnia użytkowa Kościoła wynosić będzie – 543,86 m2
2) powierzchnia zabudowy Kościoła wynosić będzie – 577,52 m2
3) kubatura budynku Kościoła wynosić będzie – 2.219,2 m3

29.05.2017

W przypadku osób zainteresowanych złożeniem oferty w zakresie remontu kościoła św. Jacka w Morgach podajemy dane kontaktowe do zarządzających Projektem:

Beata Piróg
Dyrektor ds. Rozwoju
————————————
Park Naukowo-Technologiczny
Euro-Centrum Sp. z o.o.
tel. +48 32 783 43 06
tel. kom. 663 966 074
fax +48 32 250 47 85
b.pirog@euro-centrum.com.pl

oraz

Katarzyna Stefaniuk
Specjalista ds. Rozwoju
————————————
Park Naukowo-Technologiczny
Euro-Centrum Sp. z o.o.
tel. +48 32 783 43 39
fax +48 32 250 47 85
k.stefaniuk@euro-centrum.com.pl