Zamówienia zakończone

Parafia Rzymskokatolicka                                                             Katowice, dnia 21.04.2020

Świętego Jacka

H. Sienkiewicza 45

41-404 Mysłowice 4- Morgi

 

 

Działając w imieniu Zamawiającego – Rzymskokatolickiej parafii św. Jacka w Mysłowicach przy ul. H. Sienkiewicza 45, w związku z prowadzonym postępowaniem
o udzielenie zamówienia na:

„zakup i montaż urządzeń technologicznych instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z systemem odzysku ciepła, o wydajności 3683m3/h wraz z montażem centrali wentylacyjnej z wymiennikiem ciepła i układem automatycznej regulacji i montażem instalacji rozprowadzającej powietrze w pomieszczeniu kościoła”

 W ramach umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja budynku kościoła rzymskokatolickiej parafii św. Jacka w Mysłowicach przy ul. H. Sienkiewicza 45, wraz z wymianą oświetlenia wbudowanego oraz zastosowaniem odnawialnych źródeł energii w postaci instalacji fotowoltaicznej” o numerze nr 46/2019/47/OA/al./D oraz 47/2019/47/OA/al/C z dnia 07.02.2019 r.

uprzejmie informuję, że najkorzystniejszą pod kątem cenowym ofertę złożył Wykonawca:

Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe PUCHAŁKA Stanisław Puchałka

z siedzibą w Pszczynie (43-200) przy ul. Platynowa 4       

na łączną kwotę 79.950,00 zł brutto.

Z poważaniem,

Ks. Mirosław Dubiel

 

Ogłoszenie o zamówieniu

 

„Na zakup i montaż urządzeń technologicznych instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z systemem odzysku ciepła, o wydajności 3683m3/h wraz z montażem centrali wentylacyjnej z wymiennikiem ciepła i układem automatycznej regulacji i montażem instalacji rozprowadzającej powietrze w pomieszczeniu kościoła.

 

W ramach umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja budynku kościoła rzymskokatolickiej parafii św. Jacka w Mysłowicach przy ul. H. Sienkiewicza 45, wraz z wymianą oświetlenia wbudowanego oraz zastosowaniem odnawialnych źródeł energii w postaci instalacji fotowoltaicznej” o numerze nr 46/2019/47/OA/al./D oraz 47/2019/47/OA/al/C z dnia 07.02.2019 r. współfinansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Warszawie oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

 1. Zamawiający: Parafia rzymskokatolicka pod wezwaniem Św. Jacka w Mysłowicach – Morgi,
  Sienkiewicza 45 41-400 Mysłowice.
 2. Tryb udzielenia zamówienia: zapytanie ofertowe w trybie Regulaminu udzielania zamówień przez parafię św. Jacka w Mysłowicach;
 3. Rodzaj zamówienia: robota instalacyjna
 4. Adres strony internetowej, na której dostępna będzie dokumentacja: https://swjacek.morgi.pl/remont-kosciola/
 5. KOD CPV : 45331210-1 instalowanie wentylacji.
 6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 8. Przedmiotem zamówienia jest zakup i montaż urządzeń technologicznych instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z systemem odzysku ciepła, o wydajności 3683m3/h wraz z montażem centrali wentylacyjnej z wymiennikiem ciepła i układem automatycznej regulacji i montażem instalacji rozprowadzającej powietrze w pomieszczeniu kościoła na podstawie:
  1. projektu budowlanego przebudowy i rozbudowy budynku kościoła rzymskokatolickiej Parafii św. Jacka w Mysłowicach, ul. H. Sienkiewicza 45;
  2. projektu budowlanego adaptacji części projektowanego nieużytkowego poddasza kościoła na pomieszczenie techniczne dla lokalizacji centrali wentylacyjnej oraz projekt zamienny instalacji wentylacji mechanicznej (z zestawieniem materiałów)
  3. przedmiaru robót – instalacja wentylacji mechanicznej
  4. pozwolenie na budowę nr 48/2018 z dnia 26 luty 2018 r. oraz pozwolenie zamienne – decyzja nr 104/2020 z dnia 20 marca 2020 r.
   Zamawiający informuje, że dokonując zmiany  miejsca montażu centrali wentylacyjnej wystąpił o wydanie zamiennego pozwolenia na budowę, dokument zostanie udostępniony Wykonawcy z chwilą zatwierdzenia.
 9. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków określa pkt. 4 zapytania ofertowego.
 10. Termin wykonania zamówienia:
  Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie do 4 miesięcy (120 dni) od daty podpisania umowy o udzielenie zamówienia.
 11. Kryteria oceny ofert: cena za wykonania całości przedmiotu zamówienia – 100% cena
 12. Miejsce i termin składania ofert: Oferty należy przesłać/składać do dnia 6 kwiecień 2020 godz. 15:00 na adres podany w zapytaniu ofertowym.

załącznik nr 1 – projekt umowy na wykonanie robót instalacyjnych

załącznik nr 2 – formularz ofertowy

załącznik nr 3 – oświadczenie o spełnieniu warunków udziału

załącznik nr 4 – oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

załącznik nr 5  – oświadczenie o braku przynalezności do grupy kapitałowej

załącznik nr 6 – informacja dotycząca osób zdolnych do wykonania zamówienia

załącznik nr 7 – informacja dotycząca doświadczenia Wykonawcy

Zaproszenie do złożenia oferty – wentylacja

POZOSTAŁE DOKUMENTY:

Pozwolenie na budowę

Przedmiar – wentylacja mechaniczna

Opis techniczny zamienny

Opis techniczny pierwotny_scalony

Zestawienie materiałów

28.2_LIVE.EUR_KS_2020-20_1_NW1-centrala kompaktowa

28.2_LIVE.EUR_KS_2020-20 c. centralakompaktowa oferta

Rzut poddasza nieużytkowego 1ZAMB

Przekrój A-A przez poddasze 2ZAMB

Elewacja południowo-zachodnia 3ZAMB

Rzut poddasza – wentylacja 4 ZAM W


Działając w imieniu Zamawiającego – Rzymskokatolickiej parafii św. Jacka
w Mysłowicach przy ul. H. Sienkiewicza 45,w związku z prowadzonym postępowaniem
o udzielenie zamówienia na:

„Wykonanie ocieplenia wraz z wymianą stolarki w budynku kościoła przy ul. Sienkiewicza 45 w Mysłowicach”

 

W ramach umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja budynku kościoła rzymskokatolickiej parafii św. Jacka w Mysłowicach przy ul. H. Sienkiewicza 45, wraz z wymianą oświetlenia wbudowanego oraz zastosowaniem odnawialnych źródeł energii w postaci instalacji fotowoltaicznej” o numerze nr 46/2019/47/OA/al./D oraz 47/2019/47/OA/al/C z dnia 07.02.2019 r.

uprzejmie informuję, że najkorzystniejszą pod kątem cenowym ofertę złożył Wykonawca:

Firma Budowlana „DAMBUD” Damian Banach
ul.Dąbrowskiego 36/115

41-300 Dąbrowa Górnicza

na łączną kwotę 249.999,38 zł brutto.

Z poważaniem,

Ks. Mirosław Dubiel

Ocieplenie – przedmiary – korekta 14.01.2020

Dotyczy: zapytania ofertowego na „Wykonanie ocieplenia wraz z wymianą stolarki w budynku kościoła przy ul. Sienkiewicza 45 w Mysłowicach”

W ramach umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja budynku kościoła rzymskokatolickiej parafii św. Jacka w Mysłowicach przy ul. H. Sienkiewicza 45, wraz z wymianą oświetlenia wbudowanego oraz zastosowaniem odnawialnych źródeł energii w postaci instalacji fotowoltaicznej”
o numerze nr 46/2019/47/OA/al./D oraz 47/2019/47/OA/al/C z dnia 07.02.2019 r.

W związku z pojawieniem się pytań od Wykonawców w ramach postępowania Zamawiający postanawia wydłużyć termin składania ofert.

Mając na uwadze powyższe, Zamawiający postanawia wydłużyć termin składania ofert z 15 stycznia 2020 r. godzina 15.00 na 20 stycznia 2020 r. godzina 15.00.

                                                                                               Z poważaniem
ks. Mirosław Dubiel

Dotyczy: zapytania ofertowego na „Wykonanie ocieplenia wraz z wymianą stolarki
w budynku kościoła przy ul. Sienkiewicza 45 w Mysłowicach”

W ramach umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja budynku kościoła rzymskokatolickiej parafii św. Jacka w Mysłowicach przy ul. H. Sienkiewicza 45, wraz z wymianą oświetlenia wbudowanego oraz zastosowaniem odnawialnych źródeł energii w postaci instalacji fotowoltaicznej”
o numerze nr 46/2019/47/OA/al./D oraz 47/2019/47/OA/al/C z dnia 07.02.2019 r.

Zamawiający informuje, że w dniu 13 stycznia 2020 r. wpłynęły następujące pytania
w ramach postepowania :

Pytanie nr 1

w przedmiarze określono wymianę stolarki drzwiowej zewnętrznej sztuk 3 (pozycja nr 2 przedmiaru) natomiast w projekcie zamieszczono zestawienie wymiany 11 sztuk drzwi + wyłaz dachowy,

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że w istniejącym  budynku kościoła należy przerobić na węższe jednoskrzydłowe (kolizja z  naklejanym styropianem) istniejące drzwi  dwuskrzydłowe do dobudówki od strony zakrystii; natomiast drzwi główne  i boczne w ścianie szczytowej od strony ul. Sienkiewicza wymagają jedynie uszczelnienia stosownymi uszczelkami ; z kolei w nowej dobudówce zewnętrzna stolarka okienna i drzwiowa miała być wykonana w ramach odrębnego  zlecenia, ale ponieważ nie zabudowano drzwi  do toalety dla niepełnosprawnych, należy je dodatkowo wprawić, tj. drzwi D4 o wym. 90 x 210 cm;

Natomiast wyłaz dachowy będzie przedmiotem odrębnego postępowania.  

Pytanie nr 2

w przedmiarze uwzględniono blendowanie 2 sztuk okien natomiast w projekcie przewiduje się również zamurowanie okna 04 oraz wytworzenie przejścia,

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że przebudowanie okien 04 na przejście będzie przedmiotem innego  postępowania.

Pytanie nr 3

sprzeczność w technologii docieplenia dachu dobudówki tzn. w przedmiarze nie uwzględniono ułożenia płyt spadkowych, które zostały uwzględnione w projekcie oraz brak pozycji ułożenia styropianu laminowanego papą co zawarte jest na rysunku projektu – Przekrój B-B.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że dokonano zmiany sposobu  docieplania dachu dobudówki rezygnując ze stosowania styropianu  laminowanego papą na rzecz docieplenia wełną mineralną , m.in. żeby umożliwić licowanie na jednym poziomie połaci dachowych starych dobudówek z dobudówką nową; warstwy połaci należy wykonać zgodnie z przedmiarem.

 

Pytanie nr 4

brak informacji dotyczącej przerobienia instalacji odgromowej wraz z pomiarami,

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że  należy w ofercie ująć wykonanie instalacji odgromowej na elewacji kościoła tj. ułożenie 6 pionów ok. 8 m drutu Fe/Zn Ø8. Pozycję należy ująć jako osobną pozycję w kosztorysie.

Pytanie nr 5

brak pozycji w przedmiarze dot. tynkowania i malowania ścian,

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że tynkowanie i malowanie ścian nie jest ujęte w przedmiarach ze względu na to, że te prace zostaną wykonane w późniejszym terminie.

 

Pytanie nr 6

brak pozycji w przedmiarze dot. wykonania nowych obróbek blacharskich okien, murów ogniowych, gzymsów.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że przedmiar skorygowano  i uzupełniono o pozycje obejmujące obróbki blacharskie okien, murów ogniowych i gzymsów – skorygowany przedmiar w załączeniu.

Pytanie nr 7

Prosimy również o informację czy możemy dołączyć do kosztorysu pozycje zawierające koszty montażu i demontażu rusztowań, utylizacji wytworzonych odpadów.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że w ofercie należy ująć koszty związane z montażem i demontażem rusztowań oraz utylizacji odpadów za wyjątkiem gruzu budowlanego.

Zaproszenie do składania ofert

ZAŁĄCZNIKI:

załącznik nr 2 formularz ofertowy

załącznik nr 3 warunki

załącznik nr 4 wykluczenie

załącznik nr 5 grupa kapitałowa

załącznik nr 6 informacja osoby

załącznik nr 7_ doświadczenie

23 Przekrój A-A STAN PROJEKTOWANY

24 Przekrój B-B STAN PROJEKTOWANY

25 Przekrój D-D STAN PROJEKTOWANY

26 ELEWACJA PŁD-WSCH. st. projektowany

27 ELEWACJA PŁD-ZACH. st. projektowany

28 ELEWACJA PŁN-WSCH. st. projektowany

29 ELEWACJA PŁN-ZACH st. projektowany

30 ELEWACJE-B st. projektowany

36 DETAL 1- DOCIEPLENIE ŚCIAN

37 DETAL 2- DOCIEPLENIE OŚCIEŻA OKIENNEGO

38 DETAL 3-DOCIEPLENIE OŚCIEŻA OKIENNEGO

39 DETAL 4- ATTYKA PRZYBUDÓWEK ISTNIEJĄCYCH

42 DETAL 6 DOCIEPLENIE NAROŻA ZEWNĘTRZNEGO

43 DETAL 7- PILASTER 1,1A i 2

44 DETAL 8- GZYMS, ŚCIANA FRONTOWA

45 DETAL 9- ATTYKA, DYLATACJA PRZYBUDÓWKA

46 DETAL 10- BONIOWANIE PRZYBUDÓWKA

47 DETAL 11- GZYMSY A i B

59 OKNA 03- NIE PODLEGAJĄCE WYMIANIE

60 LIKWIDACJA OKIEN O4

65 OKNA PROJEKTOWANE- DOBUDOWA

66 WYMIANA OKIEN O10, likwidacja okien O11 wytworzenie blend

67 ZESTAWIENIE DRZWI ZEWNĘTRZNYCH 1

68 ZESTAWIENIE DZRWI ZEWNĘTRZNYCH 2

69 ZESTAWIENIE DRZWI 3

70 ZESTAWIENIE DRZWI 4

71 WIZUALIZACJA 1

72 WIZUALIZACJA 2

73 WIZUALIZACJA 3

74 WIZUALIZACJA 4

75 WIZUALIZACJA 5

Zapytanie ofertowe na  „Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w budynku kościoła przy ul. Sienkiewicza 45 w Mysłowicach wraz z tzw. przygotowaniem posadzki

W ramach umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja budynku kościoła rzymskokatolickiej parafii św. Jacka w Mysłowicach przy ul. H. Sienkiewicza 45, wraz z wymianą oświetlenia wbudowanego oraz zastosowaniem odnawialnych źródeł energii w postaci instalacji fotowoltaicznej” o numerze nr 46/2019/47/OA/al./D oraz 47/2019/47/OA/al/C z dnia 07.02.2019 r.

Dokumenty do postępowania:

1)     Zapytanie ofertowe – (klikając na ten tekst powinien się otwierać dokument w pdf)

2)     Załącznik nr 1 – umowa

3)     Załącznik nr 2 – formularz ofertowy

4)     Załącznik nr 3 – warunki

5)     Załącznik nr 4  – wykluczenie

6)     Załącznik nr 5 – grupa kapitałowa

7)     Załącznik nr 6 –   informacja osoby

8)     Załącznik nr 7 –  doświadczenie

9)     Załącznik nr 8 – dokumentacja projektowa: CO-02 przedmiar BUD przebudowa przedmiar IS przebudowa CO-01 54 DETAL 17- POSADZKA KOŚĆIÓŁ (opis CO DOBUDOWA KOŚCIOŁA)

przedmiar budowlany_ posadzka

Zaproszenie do złożenia oferty

Termin składania ofert – 21.10.2019  g. 15.00

Miejsce składania ofertPark Naukowo-Technologiczny Euro-Centrum Sp. z o.o.; ul. Ligocka 103; 40-568 Katowice (sekretariat budynek nr 3)

Osoba do kontaktu w sprawie postępowania : Beata Piróg, adres e-mail: b.pirog@euro-centrum.com.pl; tel. 663 -966 074

Odpowiedzi do przetargu na wyłonienie Wykonawcy na wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w budynku kościoła:

„Zaproszenie do złożenia oferty na Wykonanie ocieplenia wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej w budynku kościoła przy ul. Sienkiewicza 45 w Mysłowicach”

 

W ramach umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja budynku kościoła rzymskokatolickiej parafii św. Jacka w Mysłowicach przy ul. H. Sienkiewicza 45, wraz z wymianą oświetlenia wbudowanego oraz zastosowaniem odnawialnych źródeł energii w postaci instalacji fotowoltaicznej” o numerze nr 46/2019/47/OA/al./D oraz 47/2019/47/OA/al/C z dnia 07.02.2019 r. współfinansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.”

Załączniki do postępowania:

załącznik nr 1 –  projekt umowy

załącznik nr 2 –  formularz ofertowy

załącznik nr 3  –  oświadczenie potwierdzające, że Wykonawca spełnia warunki  udziału  w postępowaniu,

załącznik nr 4  –  oświadczenie potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania,

załącznik nr 5  – oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej

załącznik nr  6   – informacja dotycząca osób zdolnych do wykonania zamówienia,

załącznik nr  7 –   informacja dotycząca doświadczenia.

Załącznik nr  8 – dokumentacja projektowa: cała dokumentacja 

Termo. kościól korekta 2019-przedmiar

Zaproszenie do złożenia oferty

Unieważnienie postępowania

Unieważnienie postępowania

Odpowiedzi do przetargu na wyłonienie Wykonawcy na ocieplenie budynku wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowe:

Postępowania zakończone:

Prace termomodernizacyjne 

Projekt „Termomodernizacja budynku kościoła rzymskokatolickiej parafii św. Jacka w Mysłowicach przy ul. H. Sienkiewicza 45, wraz z wymianą oświetlenia wbudowanego oraz zastosowaniem odnawialnych źródeł energii w postaci instalacji fotowoltaicznej”, realizowany jest w ramach Programu Priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – Poprawa jakości powietrza, Część 2 Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie. Parafia otrzymała dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Parafia otrzymała dofinansowanie w łącznej wysokości: 490.840,00 zł

Czas realizacji projektu : 01.2017 do 10.2020”

Regulamin udzielania zamówień

Zapytanie ofertowe na „Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w budynku kościoła przy ul. Sienkiewicza 45 w Mysłowicach wraz z tzw. przygotowaniem posadzki” W ramach umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja budynku kościoła rzymskokatolickiej parafii św. Jacka w Mysłowicach przy ul. H. Sienkiewicza 45, wraz z wymianą oświetlenia wbudowanego oraz zastosowaniem odnawialnych źródeł energii w postaci instalacji fotowoltaicznej” o numerze nr 46/2019/47/OA/al./D oraz 47/2019/47/OA/al/C z dnia 07.02.2019 r.

Dokumenty do postępowania:

1) Zapytanie ofertowe

2) Załącznik nr 1 – umowa

3) Załącznik nr 2 – formularz ofertowy

4) Załącznik nr 3 – warunki

5) Załącznik nr 4 – wykluczenie

6) Załącznik nr 5 – grupa kapitałowa

7) Załącznik nr 6 – informacja osoby

8) Załącznik nr 7 – doświadczenie

9) Załącznik nr 8 – dokumentacja projektowa

Termin składania ofert – 26.06.2019 g. 15.00 Miejsce składania ofert: Park Naukowo-Technologiczny Euro-Centrum Sp. z o.o.; ul. Ligocka 103; 40-568 Katowice (sekretariat budynek nr 3) Osoba do kontaktu w sprawie postępowania : Beata Piróg, adres e-mail: b.pirog@euro-centrum.com.pl; tel. 663 -966 074

REMONT dokumentacja:

 1. załącznik nr 1 umowa na wykonanie robót instalacyjnych
 2. załącznik nr 2 formularz ofertowy
 3. załącznik nr 3 warunki
 4. załącznik nr 4 wykluczenie
 5. załącznik nr 5 grupa kapitałowa
 6. załącznik nr 6 informacja osoby
 7. załącznik nr 7_ doświadczenie

Unieważnienie postępowania: 

Uzasadnienie

Wykonanie robót budowlanych i konstrukcyjnych polegających na wzmocnieniu fundamentów i wykonaniu mikro pali dla budynku kościoła